Search
Close this search box.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor PARTICULIERE KLANTEN

NON Gastvrijheid VOF, gevestigd te De Lier.

Definities: NON Gastvrijheid VOF: Bar | Shop | Events
Klant: elke natuurlijk of rechtspersoon die met NON Gastvrijheid VOF een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
Particuliere klant: een klant niet als bedrijf of overheid georganiseerd is.
Horecaklant: een klant die als bedrijf of overheid georganiseerd is.

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van NON Gastvrijheid VOF aan particuliere klanten.

Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en zijn tevens op te vragen op de internetpagina van NON Gastvrijheid VOF (www.nonbarshopevents.nl). Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar toe.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. NON Gastvrijheid VOF houdt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden algemene of specifieke voorwaarden en/of bedingen van derden niet door NON Gastvrijheid VOF erkend.

1.4 NON Gastvrijheid VOF garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 1. Bestellen

2.1 Particuliere klanten kunnen hun bestelling uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven. Bestelt u na deze tijd, dan kan NON Gastvrijheid VOF niet garanderen dat uw bestelling binnen 24 uur geleverd wordt.

2.2 De bestelling kan telefonisch, per mail of via de webshop aan NON worden doorgegeven.

Als u niet tijdig bestelt, dan kan uw bestelling niet tijdig in productie worden genomen en kan NON Gastvrijheid VOF zodoende uw levering niet garanderen.

2.3 Bestellingen gedaan via de website worden altijd bevestigd via e-mail. Controleer daarom altijd goed uw gegevens.

2.4 NON Gastvrijheid VOF acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.

2.5 NON Gastvrijheid VOF acht zich niet verantwoordelijk voor eventueel foutief aangeleverde adressen.

 1. Afhalen

3.1 Afhalen kan plaatsvinden zolang de voorraad strekt en is kosteloos.

3.2 Afhalen kan uitsluitend bij NON, Hoofdstraat 26, 2678 CK De Lier binnen de actuele openingstijden.

3.3 In het kader van de regels van aankoop op afstand zal NON Gastvrijheid VOF bestellingen tenminste binnen zeven dagen uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk blijkt, in geval het bestelde niet op voorraad, niet meer leverbaar is of er om andere redenen vertragingen ontstaan, dan ontvangt de klant hiervan binnen een dag na plaatsing van de bestelling bericht.

In dat geval heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en/of ingebrekestelling te annuleren.

3.4 Met een voorkeur voor een afhaaltijd probeert NON Gastvrijheid VOF zoveel mogelijk rekening te houden.

3.6 Wij leveren niet op feestdagen, tenzij anders is overeengekomen.

3.7 In het geval van calamiteiten en/of natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de bestelling niet af te leveren.

3.8 Na het moment van afhalen gaat het risico, ten aanzien van de door (of namens) NON Gastvrijheid VOF verkochte en/of aan de klant te leveren producten over op de klant.

 1. Betaling

4.1 Bestellingen die via de webshop zijn gedaan, kunnen uitsluitend worden betaald middels vooruitbetaling via iDeal of achteraf per factuur.

4.2 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten.

 1. Prijzen

5.1 Alle prijzen op onze website zijn in EURO’s en inclusief 9% BTW.

5.2 Alle prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de eventuele gevolgen hiervan acht NON Gastvrijheid VOF zich niet aansprakelijk.

5.3 Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de inkoopprijs van grondstoffen, koersverschillen, overheidsmaatregelen,

in- en uitvoerrechten, transportkosten, verzekeringspremies e.d., mogen door NON Gastvrijheid VOF aan de klant worden doorberekend.

 1. Zichttermijn en herroepingsrecht

6.1 De Wet Verkopen op Afstand (art. 7:5 BW) wordt op NON Gastvrijheid VOF niet van toepassing verklaard, dit omdat NON Gastvrijheid VOF producten levert die snel kunnen bederven en/of verouderen (art. 7:46d jo. art. 7:46b BW). Onze producten kunnen vanwege hun aard niet worden teruggezonden.

 1. Gegevensbeheer

7.1 Wanneer u een bestelling plaatst bij NON Gastvrijheid VOF dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van NON Gastvrijheid VOF. Gebonden aan de Wet Persoonsregistraties zal NON Gastvrijheid VOF uw gegevens niet verstrekken aan derden.

7.2 NON Gastvrijheid VOF respecteert de privacy van gebruikers van de internetsite en draagt derhalve zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3 NON Gastvrijheid VOF kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat de benodigde instructies om van deze lijst verwijderd te worden.

 1. Garantie

8.1 NON Gastvrijheid VOF garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en houdbaarheid, mits de door NON Gastvrijheid VOF geleverde instructies worden nageleefd.

8.2 NON Gastvrijheid VOF is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product, voor iedere individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing ervan.

8.3 NON Gastvrijheid VOF werkt met dagverse producten. Daarom zijn de producten fragiel en kunnen de ‘looks’ wel eens een beetje verschillen van de afbeeldingen. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer dat onmiddellijk telefonisch of per mail aan NON Gastvrijheid VOF te melden, alvorens tot terugzending van het product over te gaan. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking. Op deze manier kan de directie het product op de juiste manier beoordelen. Ingebruikneming van het product na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door NON Gastvrijheid VOF gegrond worden verklaard, zal NON Gastvrijheid VOF naar eigen inzicht bepalen of de geleverde zaken kosteloos vervangen worden of met de afnemer een schriftelijke regeling over schadevergoeding wordt getroffen. Met dien verstande dat de aansprakelijkheid van NON Gastvrijheid VOF en mits het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (wederom naar inzicht van NON Gastvrijheid VOF) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van NON Gastvrijheid VOF gedekte bedrag. Iedere aansprakelijk van NON Gastvrijheid VOF voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Waaronder valt aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade oplopen wegens gederfde winst.

8.5 De mogelijkheid van schadevergoeding komt te vervallen indien, a) de afnemer jegens NON Gastvrijheid VOF in gebreke is, b) de geleverde zaken aan abnormale zaken zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig behandeld zijn of c) in strijd met de aanwijzingen van NON Gastvrijheid VOF en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 1. Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld is.

9.2 Bij aanvaarding van een dergelijke vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt NON Gastvrijheid VOF zich het recht voor deze aanbieding, binnen een termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding, te herroepen of daarvan af te wijken.

9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden NON Gastvrijheid VOF slechts indien en nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

9.4 Aanbiedingen van NON Gastvrijheid VOF gelden niet automatisch voor nabestellingen.

9.5 NON Gastvrijheid VOF kan niet aan een aanbieding worden gehouden, indien de afnemer had behoren te weten dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een duidelijke vergissing of verschrijving bevatte.

9.6 Andere aanvullingen, wijzingen en/of nadere afspreken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

10.1 Een overeenkomst tussen NON Gastvrijheid VOF en de horecaklant komt slechts tot stand nadat een bestelling door NON Gastvrijheid VOF op haalbaarheid is beoordeeld.

10.2 NON Gastvrijheid VOF houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of slechts te accepteren onder de voorwaarde dat de levering pas geschiedt, nadat het verschuldigde bedrag per bank t.n.v. NON Gastvrijheid VOF is overgemaakt.

 1. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen, zoals daar zijn foto’s, tekeningen etc., gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren en afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van NON Gastvrijheid VOF zijn slechts een benadering en kunnen afwijken van de producten die worden geleverd. In geen geval zal dit een aanleiding vormen voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

12.1 NON Gastvrijheid VOF is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in internet, alsmede elektriciteit, e-mailverkeer en storingen of wijzingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van NON Gastvrijheid VOF, alsmede hulppersonen, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3 NON Gastvrijheid VOF behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is NON Gastvrijheid VOF verplicht enige vorm van schadevergoeding of anderszins een boete te betalen.

12.4 Indien NON Gastvrijheid VOF bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder in ieder geval vallen auteurs-, merk-, octrooi- en handelsnaamrechten en knowhow) en daarbij behorende materialen zoals rapporten, ontwerpen, schetsen, adviezen, tekeningen en documentatie alsmede voorbereidend materiaal, van NON Gastvrijheid VOF zullen uitdrukkelijk bij NON Gastvrijheid VOF (of haar licentiegevers/leveranciers) blijven berusten.

 

 1. Verbod doorverkoop

16.1 Zonder voorafgaande schriftelijke, dan wel via elektronisch weg, gegeven expliciete toestemming van NON Gastvrijheid VOF, is de consument verboden de zaken die geleverd zijn door NON Gastvrijheid VOF en/of van NON Gastvrijheid VOF afkomstig zijn, door te verkopen en te leveren, te schenken of anderszins over te dragen aan derden.

16.2 Overtreding door consument van het verbod tot doorverkoop als hiervoor vermeld, geldt als een tekortkoming in de nakoming zijdens consument in de zin van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen NON Gastvrijheid VOF en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Westland kennis, tenzij NON Gastvrijheid VOF er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.